Poptávkový formulář
Když chcete rychlý internet za nízké ceny
Máte zájem o rychlý internet?
Mám zájem o telefonní služby přes internet
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem NETDATACOMM s.r.o., se sídlem Jihlavská 2, 664 41 Troubsko (dále také jen „správce“) pro marketingové účely správce, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových účelů pověří. Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení. Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li subjekt údajů, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

Jaký bude další postup?
 1. Budeme Vás kontaktovat na zadaném čísle
 2. Provedeme bezplatný a nezávazný průzkum na místě
  - Ověříme kvalitu
  - Dohodneme se na umístění antény>
  - Vyřešíme způsobu tažení kabelu
 3. Nainstalujeme přípojku
 4. Budeme Vám poskytovat služby a dohlížet na jejich
 5. kvalitu