Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky
 

1. Předmět všeobecných obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran poskytovatele – společnosti NetDataComm, s.r.o. IČ: 26923386, sídlem Troubsko, Jihlavská 2, PSČ 66441, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 45094, zastoupená Viktorem Fojtem – jednatelem společnosti (dále jen „poskytovatel“) a zákazníka při poskytování služeb elektronických komunikací (dále v textu jen „Služba“ nebo „Služby“), vznikajících na základě uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) v souladu s osvědčením poskytovatele o registraci č. 631 vydaného Českým telekomunikačním úřadem podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vždy nedílnou součástí Smlouvy. Pokud dojde k nesouladu smluvních ustanovení obsažených ve VOP a ve Smlouvě, přednost mají vždy smluvní ustanovení obsažené ve Smlouvě.

2. Postup před uzavřením Smlouvy a při uzavírání Smlouvy
2.1. Postup před uzavřením Smlouvy:
Před uzavřením Smlouvy má potencionální zákazník možnost dozvědět se na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz, v sídle provozovatele a na telefonické lince +420 516 116 216, níže uvedené údaje, které jsou součástí VOP:
- poskytovatelem Služby je společnost NetDataComm, s.r.o., IČ: 26923386, sídlem Troubsko, Jihlavská 2, PSČ 664 41, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 45094
- adresa webových stránek poskytovatele www.netdatacomm.cz , emailová adresa pro doručování písemností je info@netdatacomm.cz, poštovní adresa pro doručování písemností Troubsko, Jihlavská 2, PSČ 664 41
- poskytovatel poskytuje služby elektronických komunikací uvedené na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz a obsažené ve VOP poskytovatele dostupné na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz za smluvní cenu, kterou poskytovatel sjednává vždy v konkrétním případě s konkrétním zákazníkem, obecně platný ceník služeb je dostupný na webových  stránkách  poskytovatele  www.netdatacomm.cz, v obecně platném ceníku služeb jsou uvedeny všechny náklady na dodání Služby, s dodáním plnění nejsou spojeny jiné náklady, než ty obsažené ve smluvené ceně a uvedené  v ceníku dostupném na shora uvedených webových stránkách poskytovatele
- vyúčtování Služeb provádí poskytovatel dle smlouvy zpětně, nwbo předem, vždy k příslušnému zúčtovacímu období uvedené ve Smlouvě, způsob platby za Služby je stanoven bezhotovostní platbou na poskytovatelem vystavený daňový doklad se splatností dohodnutou mezi dodavatelem a zákazníkem   ve   Smlouvě,   jinak   10   dní   od   doručení,  s uvedením variabilního symbolu daňového dokladu, na který je plněno, daňové doklady jsou doručovány buď emailovou zprávou, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby zákazníka
- v případě, že ze strany poskytovatele bude zákazníku poskytnuto vadné plnění, je zákazník povinen písemně uplatnit reklamaci nejpozději do 2 měsíců od zjištění vady nebo vyúčtování vadné ceny, poskytovatel je povinen vady odstranit nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace zákazníka, v případě uznání reklamace bude zákazníku poskytnuta sleva způsobem a ve výši  stanovených ve VOP,  v případě neuznání reklamace může zákazník podat námitku k Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“)
- Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a zákazníkem je sjednána na dobu určitou v délce trvání uvedené v příloze č.1 Smlouvy „Technická specifikace“ od uzavření Smlouvy, možnosti a způsob prodloužení Smlouvy jsou stanoveny v čl.
2.3. (VOP), po tuto dobu trvání lze Smlouvu ze strany zákazníka vypovědět způsobem a ve lhůtě jako smlouvu na dobu neurčitou a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši jedné pětiny součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajícího do konce sjednané doby trvání Smlouvy
- poskytovatel zákazníku poskytuje poučení o možnosti odstoupit od smlouvy, jak ve VOP přístupných na webových stránkách www.netdatacomm.cz, tak uvedením ve Smlouvě formou sdělení Informací povinně sdělovaných spotřebiteli před uzavřením Smlouvy, rovněž dostupného na webových stránkách www.netdatacomm.cz

2.2. Uzavření smlouvy:
Smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služeb dle volby
 

Smlouvy je poskytovatel oprávněn vyžadovat po zákazníkovi tyto údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, případně rodné číslo, telefonní číslo a adresu emailové pošty, případně adresu sídla podnikání, obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, adresu sídla, případně adresu sídla organizační složky či provozovny, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za společnost, jméno a příjmení osoby kontaktní, telefonní číslo, adresu elektronické pošty. Na žádost poskytovatele je zákazník povinen tyto údaje doložit předložením platného občanského průkazu či jiným dokladem totožnosti. Rozsah, účel a podmínky zpracování výše uvedených údajů o zákazníkovi jsou upraveny v čl. 3.3. l) VOP.
Nedílnou součástí Smlouvy je:
- příloha č. 1-Technická specifikace
- příloha č. 2- Předávací protokol- stává se nedílnou součástí Smlouvy v okamžiku jeho podpisu oběma smluvními stranami
- příloha č. 3- SLA- Dohoda o individuální úrovni poskytovaných  služeb  (pouze   pokud   je   specifikováno   v příloze č. 1)
- příloha č. 4 – VOP
- příloha č. 5- Obecně platný ceník
- příloha č. 6- Informace povinně sdělované před uzavřením smlouvy
- příloha č. 7 - Zásady zpracování osobních údajů
Poskytované služby:
1) Poskytování datových služeb (internetového připojení) - veřejná služba el. komunikací pevného připojení prostřednictvím komunikační sítě, poskytovaná bezdrátově v bezlicenčních i licenčních pásmech a pomocí optického či metalického vedení
2) Poskytování televize - služba televizního vysílání v digitální kvalitě s využitím technologie IPTV (Internet Protocol TV) prostřednictvím optické sítě; jednotlivé tarify a tematické televize i technické parametry služby včetně dostupnosti jsou uvedeny v obecně platném ceníku poskytovatele přístupném na www.netdatacomm.cz, Služba je poskytována pomocí bezdrátového, optického nebo metalického vedení
Služba IPTV (digitální televize) a její doplňkové služby je na základě smluvního vztahu poskytovatele a společnosti sledovanitv.cz s.r.o. poskytována společností sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, IČ: 01607910, na základě platných pověření a registrací prostřednictvím telekomunikační infrastruktury poskytovatele; platby cen za tuto službu jsou na základě souhlasu společnosti sledovanitv.cz s.r.o. placeny zákazníkem jako koncovým uživatelem k rukám poskytovatele. Programová nabídka služby IPTV zahrnuje seznam jednotlivých televizních kanálů. Aktuální programová nabídka je k dispozici na www.netdatacomm.cz či na základě telefonického dotazu na telefonní lince poskytovatele
+420 516 116 216. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit jednostranně programovou nabídku, zejména strukturu programů, počet programů a jejich pořadí, např. z důvodu změn právních či technických podmínek, změn podmínek ze strany dodavatelů jednotlivých programů apod. Poskytovatel neodpovídá za obsah vysílaných programů a nenese odpovědnosti za závady způsobené nedodáním programů či vadným dodání programů poskytovateli od jejich výrobců či distributorů.
3) Poskytování hlasových služeb VOIP (voice internet protokol)- VOIP: veřejná telefonní služba poskytovaná prostřednictvím veřejné pevné sítě el. komunikacích s využitím VOIP technologie. Technické parametry služby a dostupnost jsou uvedeny v platném ceníku poskytovatele a na www.netdatacomm.cz. Služba VOIP je poskytována pouze při současném využití Služby internetového připojení. Zákazníkovi je umožněno nastavit si zamezení zobrazení telefonního čísla na základě jeho požadavku zaslaného na info@netdatacomm.cz nebo po telefonické dohodě.
5) Serverhosting – služba pronájmu či umístění počítačového serveru v prostorách poskytovatele s připojením serveru po sítě Internet a dalšími souvisejícími službami
6) Serverhousing - místění vlastního stroje do telehousu poskytovatele
7) Rackhousing - služba pronájmu prostoru pro umístění racku v datacentru poskytovatel
8) Webhosting – služba pronájmu prostoru pro webové stránky na cizím serveru

2.3. Doba trvání smlouvy:
2.3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 24 měsíců ode dne uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena v okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami. Zahájení fakturace je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy „Technická
 

zákazníkovi Služby zdarma.
2.3.2. Za účelem prodloužení délky trvání Smlouvy musí být mezi oběma smluvními stranami nejpozději jeden měsíc před uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána, sepsán písemný dodatek ke Smlouvě. Smlouvu lze prodloužit tímto způsobem i opakovaně, v jednotlivých případech  však nejdéle na dobu 24 měsíců.
2.3.3. Pokud nedojde k prodloužení doby, na kterou je Smlouva uzavřena způsobem uvedeným v čl. 2.3.2. VOP, avšak po uplynutí doby, na kterou byla Smlouva sjednána, bude poskytovatel nadále poskytovat zákazníku Služby dohodnuté ve Smlouvě a zákazník tyto bude nadále čerpat, dojde k automatickému zaslání upozornění nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy , kde bude zákazníkovi oznámeno prodloužení na dobu neurčitou za jinak shodných smluvních podmínek dohodnutých ve Smlouvě.
2.3.4. Poskytovatel je povinen umožnit v individuálním případě i uzavření Smlouvy na dobu nejvýše 12 měsíců, tím není vyloučena možnost uzavření Smlouvy na delší dobu, pokud o to zákazník požádá.

2.4. Ukončení smlouvy:
Smlouvu je možné ukončit:
a) písemnou dohodou  smluvních  stran  ke  dni  uvedeném v této dohodě
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran zaslané druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a začíná běžet následující den po doručení. Po dobu výpovědní lhůty jsou všechny smluvní strany povinny plnit své smluvní povinnosti. V případě výpovědi Smlouvy v době trvání uvedené v čl. 2.3.1 VOP ze strany zákazníka, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši jedné pětiny součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajícího do konce sjednané doby trvání Smlouvy.
c) písemným odstoupením, ale pouze na základě níže uvedených důvodů:
Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
- ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu poskytovatel začal poskytovat smluvenou službu,
- v případě, že mu poskytovatel nedodá bez udání důvodu Služby déle než 30 dní,
- v případě, že poskytovatel nezahájí poskytování Služeb ve lhůtě uvedené v příloze č. 1 Technická specifikace
- v případě změny smluvních podmínek, která by měnila podstatné náležitosti Smlouvy (§ 63 odst. 1 písm. c) až q) zákona o elektronických komunikacích), zejména pak pokud by zhoršovala postavení zákazníka, je zákazník oprávněn ukončit Smlouvu formou odstoupení ke dni nabytí účinnosti této změny, o čemž musí poskytovatele písemně předem informovat

Zákazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu změny  smluvních  podmínek,   které   poskytovatel   změní, z důvodu změny právní úpravy nebo z důvodu toho, že byl vyzván k jejich změně prostřednictvím rozhodnutí ČTÚ vydaného dle §67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu; tyto změny budou zákazníkovi zaslány minimálně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti, způsobem, který si zákazník ve Smlouvě zvolil pro zasílání vyúčtování.

Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy, pokud zákazník níže uvedeným závažným způsobem poruší smluvní podmínky:
a) zákazník neuhradí platby na vyúčtování Služeb či provede jen částečné úhrady a dluh přesáhne částku rovnající se výši 3 měsíčních vyúčtování Služeb;
b) poskytovatel zjistí, že zákazník sdělil nepravdivý údaj, který je podmínkou k uzavření Smlouvy (čl. 2.2.VOP);
c) zákazník poruší ustanovení čl. 3.3 písm. a) VOP nebo čl.
3.3 písm. g) VOP
d) z důvodu objektivní nemožnosti plnění na jeho straně Sankce spojené se shora uvedeným závažným porušením smluvních podmínek ze strany zákazníka jsou uvedeny v čl.
IV. Smlouvy.

3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Poskytovatel se zavazuje:
a) připojit zákazníka ke své síti elektronických komunikací přes přístupový bod sítě a zřídit pro zákazníka přípojné místo s rozhraním a umístěním dle přílohy č.1 Smlouvy
„Technická specifikace“, která je její nedílnou součástí. Za zřízení přípojného místa a připojení do sítě bude účtován poplatek dle přílohy č.1 Smlouvy „Technická specifikace“, který je splatný dnem zahájení poskytování telekomunikační služby. Veškeré technické vybavení zůstává v majetku poskytovatele a je specifikováno v příloze č.2 Smlouvy –
 

 
b) udržovat síť v řádném technickém stavu a provádět její opravy neprodleně po zjištění závad tak, aby tyto závady  byly odstraněny nejpozději do 5-ti pracovních dnů;
c) zveřejňovat změny smluvních podmínek, minimálně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti a v této lhůtě je i zaslat zákazníkovi, způsobem, který si zákazník ve Smlouvě zvolil pro zasílání vyúčtování;
d) zákazníkovi je zdarma poskytován přístup k číslům tísňového volání, včetně údaje o lokalizaci volajícího na čísla tísňového volání;
e) poskytovatel je povinen na žádost zákazníka a na jeho náklady zajistit službu identifikace účastnického čísla (včetně identifikace volajícího), z kterého byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující volání, a to zpětně u konkrétních  volání, která zákazník označí jako zlomyslná nebo obtěžující, nejpozději však do 2 měsíců ode dne uskutečnění takového volání. Cena Služby identifikace účastnického čísla, z kterého byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující volání je stanovena obecně platném ceníku služeb dostupném na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz. Údaje o identifikaci čísla sdělí poskytovatel zákazníku písemně zásilkou zaslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Tento způsob sdělování informací je zpoplatněn způsobem stanoveným v čl. 5 písm. l) VOP. Údaje o volajících, tedy fyzických a právnických osobách, které uskutečnily zlomyslná nebo obtěžující volání, je poskytovatel oprávněn zákazníku sdělit, i když tyto osoby odmítly uveřejnění těchto údajů;
f) poskytovatel poskytuje Služby v zaručené úrovni kvality jednotlivých Služeb uvedené v příloze č. 1 Smlouvy
„Technická specifikace“ a částečně v obecně platném ceníku služeb, a to v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích (č. 127/2005 Sb.) a opatřeními vydanými Českým telekomunikačním úřadem. Zaručená úroveň kvality je současně nabízenou úrovní kvality Služeb
g) poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování objednaných Služeb uvedených ve Smlouvě ve lhůtě uvedené v příloze č.1 Smlouvy „Technická specifikace“
h) poskytovatel poskytuje zdarma služby zákaznické podpory pouze ke sjednaným Službám a to zejména za účelem hlášení odstranění poruch. Dostupnost linek pro hlášení poruch a jejich telefonní čísla jsou uvedena v příloze č. 1 – Předávací protokol
Současně je možné poruchu ohlásit emailem na noc@netdatacomm.cz
i) poskytovatel poskytuje zákazníkovi placené servisní služby nad rámec sjednaných služeb. Seznam poskytovaných servisních služeb a ceny  za servisní služby jsou  obsaženy    v obecně platném ceníku služeb zveřejněném na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz. Zákazník může u poskytovatele objednat servisní službu na linkách pro hlášení poruch, telefonní čísla a jejich dostupnost jsou uvedená v příloze č. 1 – Předávací protokol

3.2. Poskytovatel je oprávněn:
a) omezit poskytování Služeb na dobu nezbytně nutnou:
- k realizaci příslušných opatření či pravomocných rozhodnutí vydaných příslušným správním orgánem;
- z odstranění následků způsobených vyšší mocí (živelné pohromy apod.);
- k realizaci nutné údržby systému;
- v případě prodlení zákazníka s úhradou za poskytované Služby (čl. 5 písm. g) VOP).
b) v rámci poskytovaných Služeb zavést níže uvedené postupy s cílem měřit a řídit provoz v síti elektronických komunikací, z důvodu zabránění naplnění kapacity připojení či jejího překročení:
- provoz na páteřní datové síti je neustále monitorován poskytovatelem.
- aby nedošlo k překročení kapacity připojení, která je navržena s více jak 100% rezervou, provádí poskytovatel pravidelné testy kapacity.
Shora uvedená opatření mají následující vliv na kvalitu poskytovaných Služeb:
- v případě naplnění kapacity připojení při testování u datových Služeb (zejména u bezdrátového přístupového bodu) dochází k rovnoměrnému omezení rychlosti připojení všech aktivních uživatelů bodu
- přednostně jsou poskytovány hlasové Služby před datovými službami
- po 40ti minutách dojde k automatickému ukončení hovoru u Služby VOIP
c) přijmout níže uvedená opatření v případě narušení bezpečnosti a integrity své sítě, bezpečnosti Služby nebo při zjištění jejich ohrožení a zranitelnosti:
- na dobu nezbytně nutnou přerušit poskytování Služby
- na dobu nezbytně nutnou odepřít přístup ke Službě
V případě, že poskytovatel na dobu nezbytně nutnou přeruší poskytování Služby nebo odepře přístup ke Službě, je omezena či přerušena Služba přístupu zákazníka k číslům tísňového volání.

3.3. Zákazník se zavazuje:
a) neprovádět žádné změny v nastavení datové linky
 
uvedené v technické specifikaci, která je přílohou Smlouvy, související s poskytováním Služby, které by měly za následek poruchu nebo její zneužití.
b) bez zbytečného odkladu telefonicky hlásit poskytovateli poruchy v předmětu poskytování Služby. Dostupnost linek pro  hlášení  poruch  a  jejich  telefonní  čísla  jsou  uvedená v příloze č. 1 – Předávací protokol. Současně je možné poruchu ohlásit e-mailem na noc@netdatacomm.cz.
c) zákazník souhlasí s tím, že Smlouva může být postoupena třetí osobě při zachování všech sjednaných smluvních podmínek;
d) zákazník prohlašuje, že má souhlas s umístěním přípojného   místa   od   majitele   objektu,   dále   že   sám  s umístěním souhlasí, zákazník umožní takovéto připojení (uložení kabelů, přístup k technologii);
e) zákazník se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu Smlouvy;
f) zákazník je povinen včas sdělit poskytovateli jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů, zejména doručovací adresu, telefonní a emailový kontakt;
g) zákazník se zavazuje neposkytovat připojení k internetu třetím osobám, a to ať za úplatu či bezúplatně;
h) zákazník je povinen při užívání Služeb poskytovatele nezasahovat do jeho zařízení a neměnit jejich nastavení;
i) zákazník se zavazuje neuskutečňovat zlomyslná nebo obtěžující volání a neužívat nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost a integritu sítě nebo dalších osob;
j) zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že emailová komunikace (pokud byla ve Smlouvě dohodnuta) se považuje za platný komunikační kanál, tzn. oznámení a sdělení zaslaná poskytovatelem na emailovou adresu zákazníka se považují za řádně doručená. Zákazník je povinen prokazatelně informovat poskytovatele o změně své emailové adresy. Zákazník je rovněž povinen pravidelně kontrolovat svou emailovou schránku a číst nové došlé emailové zprávy od poskytovatele;
k) zákazník si zvolí způsob doručování vyúčtování ve Smlouvě. Vyúčtování za Služby lze zasílat v elektronické podobě na emailovou adresu zákazníka, toto elektronické vyúčtování plně nahrazuje písemné vyúčtování zasílané poštou nebo faxem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zákazník povinen hradit poskytovateli paušální poplatek na pokrytí nákladů souvisejících se zasláním papírové verze dle obecně platného ceníku dostupného na webových stránkách provozovatele www.netdatacomm.cz. Zákazník tímto dává souhlas k tomu, aby poplatek za zaslání vyúčtování provozovatel zahrnul do vyúčtování Služeb;
l) zákazník bere na vědomí, že v souladu s § 41 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, je poskytovatel tzv. univerzální služby povinen vést a aktualizovat účastnický seznam podnikatelů poskytujících veřejně dostupné telefonní služby. Tento seznam je povinen poskytovatel univerzální služby poskytnout na vyžádání účastníkovi. Poskytovatel telefonní služby je povinen vést účastnický seznam obsahující identifikační údaje účastníků, k jejichž zveřejnění dali tito souhlas.
Zákazník ve Smlouvě uvede, zda souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů a jeho kontaktování za účelem marketingu v rámci účastnických seznamů dle §41 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje zákazníka, které jsou poskytovateli sděleny, nebudou bez souhlasu zákazníka poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Pokud dá ve Smlouvě zákazník výslovný souhlas k tomu, aby poskytovatel evidoval pro účely účastnických seznamů jeho osobní údaje, bude se jednat o následující údaje:
- jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, případně adresa sídla podnikání,
- obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa sídla, případně adresa sídla organizační složky či provozovny, telefonní číslo, adresa elektronické pošty.
Poskytovatel na základě písemné žádosti zákazníka zajistí bezplatně    změnu,    doplnění    nebo    odstranění    údajů z účastnických seznamů, účastník může v účastnickém seznamu uvést požadavek, aby nebyl kontaktován za účelem marketingu,
Poskytovatel zpracuje, uchovává a předává oprávněné osobě (poskytovateli univerzální služby) identifikační údaje zákazníka pro účely zveřejnění v seznamu účastníků, jehož účelem je vyhledávání podrobného kontaktu o osobě na základě jejího jména nebo případně minimálních dalších identifikačních údajů nebo pro účely databází, podle nichž se poskytují informace o telefonních číslech, a dále v účastnickém seznamu všech podnikatelů poskytujících veřejně dostupné telefonní
služby, to vše na základě žádosti zákazníka a v rozsahu, se kterým zákazník souhlasil,
 
Zákazník potvrzuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem i seznamem účastníků, včetně elektronických  verzí a účelu, jakož i dalších možností využití údajů založených na vyhledávacích funkcích v elektronických verzích účastnického seznamu.
m) zákazník je povinen umožnit ke dni skončení platnosti Smlouvy demontáž technického vybavení v majetku poskytovatele, které sloužilo k zřízení přípojného místa;
n) zákazník odpovídá za veškeré technické vybavení specifikované v příloze č. 2 Smlouvy – „Předávací  protokol“. V případě jeho zcizení nebo zničení jím nebo třetí osobou je povinen škodu na zařízení uhradit poskytovateli, s výjimkou zásahu vyšší moci;
o) v případě zcizení, nebo vandalského poškození zařízení, uhradí zákazník poskytovateli náklady spojené s opravou nebo výměnou zařízení. Tyto vyčíslené náklady zašle provozovatel zákazníkovi fakturou, způsobem sjednaným pro zasílání vyúčtování dle Smlouvy.

 4. Smluvní podmínky při objednání služby IPTV
4.1. Zákazník výslovně souhlasí a je srozuměn s tím, že Služba IPTV (digitální televize) a její doplňkové služby jsou poskytovány na základě smluvního vztahu poskytovatele a společnosti sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, IČ: 01607910 na základě platných pověření a registrací prostřednictvím telekomunikační infrastruktury poskytovatele; platby cen za tuto Službu jsou na základě souhlasu společnosti sledovanitv.cz s.r.o., placeny zákazníkem jako koncovým uživatelem k rukám poskytovatele.

IPTV je dostupná prostřednictvím telekomunikační přípojky, instalované v každé domácnosti. Prostřednictvím vysokokapacitních optických a metalických rozvodů je přenášen signál, jež je kódován v systému MPEG2 nebo MPEG4 nebo jeho vývojových alternativ. Vysoce kvalitní obraz a zvuk je v digitální kvalitě přenášen prostřednictvím Internet Protocolu tzv. multicastovým přenosem. Datový tok televizního SD (Standard Definition) kanálu (okolo 6 Mbit/s) nijak neomezuje rychlost internetového připojení, toto však platí pouze za předpokladu, že součet datového toku služby IPTV a rychlosti internetového připojení a ostatních datových služeb poskytovaných zákazníkovi nepřesáhne kapacitu přístupového portu. Služba není vázána na objednání internetové přípojky nebo telefonní služby VOIP. Přípojka je technicky připravená na televizní vysílání ve formátu HDTV - High Definition TV.
Softwarová část platformy obsahuje nanguTV Platformu jako ucelený softwarový produkt pokrývající všechny komponenty nutné k poskytování a provozu IPTV a VoD služeb, a to včetně služeb s přidanou hodnotou u IPTV.
Hardwarová část obsahuje encoder signálu (realtime), ingest server pro zpracování živého signálu pro poskytování přidaných služeb IPTV, clusterovou storage, streamery, aplikační servery, cacheovací servery a potřebné komponenty v STB.
4.2. Programová nabídka služby IPTV zahrnuje seznam jednotlivých televizních kanálů. Aktuální programová nabídka je k dispozici na www.netdatacomm.cz, či na základě telefonického dotazu na telefonní lince poskytovatele
+420 516 116 216. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit jednostranně programovou nabídku, zejména strukturu programů, počet programů a jejich pořadí, např. z důvodu změn právních či technických podmínek, změn podmínek ze strany dodavatelů jednotlivých programů apod. Poskytovatel neodpovídá za obsah vysílaných programů a nenese odpovědnosti za závady způsobené nedodáním programů či vadným dodání programů poskytovateli od jejich výrobců či distributorů.
4.3. Poskytovatel v souvislosti se službou IPTV poskytuje následující doplňkové služby:
-rodičovský PIN kód (zámek) je technické opatření, které umožňuje zákazníku omezit přístup k televiznímu vysílání dětem a mladistvým; tento PIN kód je vždy poskytován k tematickým televizím s erotickým obsahem
-videopůjčovna je doplňková služba virtuální videotéky, kdy poskytovatel poskytuje zákazníku právo k užití filmu na omezenou dobu a zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli sjednanou cenu (poplatek); služba je přístupná pouze zákazníkům, kteří mají uzavřenou s poskytovatelem smlouvu na službu IPTV. Provozní podmínky poskytování služby Videopůjčovna:
a)aktuální nabídka titulů služby je uvedena na set-top boxu zákazníka
b) poskytnutí práv k užití ke konkrétnímu titulu je realizováno na základě objednávky zákazníka prostřednictvím jeho set- top boxu. Pro realizaci objednávky je nutné zadání tzv. PIN kódu nákupu, případně také rodičovského PIN kódu. Objednávka titulu je vázána na konkrétní set-top box zákazníka.
c) doba poskytnutí práva ke zhlédnutí titulu je omezena na dobu max. 24 hodin od okamžiku jeho poskytnutí ke konkrétnímu titulu, tj. od okamžiku potvrzení jím odeslané objednávky poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn
 

 
objednávku nepotvrdit zejména v případě, že eviduje za zákazníkem jakoukoliv neuhrazenou splatnou pohledávku.
d) poskytovatel je oprávněn jednostranně omezit zákazníku maximální   počet    titulů    objednaných    uživatelem    za  1 kalendářní měsíc. Do tohoto limitu se nezapočítávají tituly  z té části nabídky videotéky, která je zákazníkům k dispozici bezplatně.
e) poskytnutí práva k zhlédnutí titulu a platba ceny za toto poskytnutí je vázána vždy na jedno koncové zařízení zákazníka umožňující film přehrát (tj. jeden set-top box).
-videorekordér – doplňková služba ke službám IPTV; při využívání této služby nenese poskytovatel odpovědnost za ztrátu zákazníkem uložených dat ani za škody takovou ztrátou případně vzniklé
-PIN kód nákupu – je unikátní PIN kód, který si zákazník zvolí při aktivaci služby NetDataComm TV nebo služby NetDataComm BALÍČEK obsahující službu NetDataComm TV, a který dále využívá zejména pro objednávky titulů (poskytování podlicencí) z nabídky služby NETBOX VIDEOPŮJČOVNA. Změnu PIN kódu je možné provést kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu prostřednictvím informačních stránek zákazníka způsobem zde uvedeným. Stejný postup platí i pro nové zadání/změnu rodičovského PIN kódu (rodičovského zámku). PIN kód/rodičovský PIN kód je vázán vždy k jednomu konkrétnímu set-top boxu zákazníka. Rodičovský PIN kód je technické opatření, které umožňuje účastníkovi omezit přístup k televiznímu vysílání dětem a mladistvým; tento PIN kód je vždy poskytován k tematickým televizím s erotickým obsahem.

-tzv. Samoobsluha – aplikace přístupná přes set-top box zákazníka, prostřednictvím které je možné uzavírat smlouvy či dodatky ke smlouvám po zadání PIN kódu nákupu a v případě, že první Smlouva se zákazníkem byla uzavřena v písemné formě v souladu s těmito podmínkami. Postup při uzavírání smluv prostřednictvím této aplikace je blíže popsán v set-top boxu zákazníka.
a) V případě, že první Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem byla uzavřena písemně, mohou být další Smlouvy a dodatky uzavírány a změny cen či druhů služeb prováděny rovněž na základě telefonického uzavření Smlouvy (zejména v případě tematických televizí, navýšení rychlosti internetu, objednávky doplňkových služeb apod.) nebo prostřednictvím tzv. Samoobsluhy. V takovém případě je poskytovatel oprávněn za účelem identifikace zákazníka požadovat jeho heslo pro komunikaci (tj. heslo, které si účastník zadal při aktivaci služeb; toto heslo je zákazník oprávněn změnit pouze osobně na zákaznickém centru poskytovatele), příp. uvedení skutečností tyto identifikační údaje nahrazující či PIN kód zákazníka; Smlouva (či dodatek) je zpravidla účinná okamžikem jejího telefonického uzavření, resp. akceptace změn ze strany zákazníka; v případě využití Samoobsluhy dochází k uzavření Smlouvy (dodatku) a aktivaci služeb okamžikem zadání PIN kódu nákupu. V případě telefonického uzavírání Smluv jsou ze strany poskytovatele pořizovány zvukové záznamy hovorů mj. i za účelem možnosti ověření okolností, za kterých byla smlouva uzavřena.
4.4. Zákazník je povinen zajistit pravidelné provádění revizí koncových zařízení (zejména set-top boxu, jako zařízení potřebnému k příjmu služby IPTV) osobami k takovým činnostem způsobilými a oprávněnými.
4.5. Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že využívání služby IPTV i doplňkových Služeb může mít vliv na šířku pásma Služby přístupu k síti Internet při současném využívání těchto služeb v jednom místě instalace.
4.6. V případě využívání Služby IPTV a doplňkových služeb nevzniká zákazníku právo obsahy užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění. Zpřístupňování obsahů získaných v rámci této Služby je výslovně zakázáno; zákazník je povinen používat veškeré obsahy získané prostřednictvím Služby IPTV, jakož i doplňkových služeb v souladu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a obecnými zvyklostmi. Zejména je výslovně zakázáno jakékoliv reprodukování a kopírování obsahů i  jejich šíření, pozměňování a upravování obsahů nebo jiné manipulace s autorským právem či právy příbuznými a rovněž s technickými ochrannými prvky či informačními mechanismy, které mohou být součástí obsahů této Služby.  V případě, že dojde ke zneužití Služby či jejího obsahu, nese zákazník za takové zneužití plnou odpovědnost. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto odstavce má poskytovatel právo od uzavřené Smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
4.7. Poskytovatel neodpovídá za snížení kvality Služby IPTV ani doplňkových služeb, pokud důvody snížení kvality těchto Služeb jsou na straně poskytovatelů rozhlasového a televizního vysílání (dodavatelů programů), které poskytovatel přebírá.
4.8. V případě Služby IPTV a doplňkových Služeb ke Službě IPTV poskytovatel neodpovídá za obsah převzatého televizního a rozhlasového vysílání ani za porušení práv třetích osob způsobená zpřístupněním těchto obsahů. Poskytovatel poskytuje Službu IPTV nepřetržitě v souladu se
 
zákonnými ustanoveními s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků a s výjimkou výpadků, které jsou na straně poskytovatelů rozhlasového a televizního vysílání, které poskytovatel přebírá.
4.9. Poskytovatel poskytuje svým zákazníkům servis související s poskytováním Služeb
nutných pro příjem IPTV – servisní zásahy na zařízeních k příjmu IPTV, instalace a nastavení set-top boxu a zacvičení uživatele v obsluze a to na vlastní náklady uvedené v ceníku přístupném na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz.
4.10. Poskytovatel je oprávněn provést odpojení a demontáž zařízení zákazníka, se kterým bude ukončena Smlouva s poskytování Služby IPTV mezi a to nejpozději do 5 dnů ode dne ukončení smlouvy. V případě neposkytnutí součinnosti zákazníkem bude postupováno individuálně.
4.11. Poskytovatel může zákazníkům účtovat Služby IPTV společně s vyúčtováním jiných poskytovaných Služeb nebo je může účtovat odděleně.
4.12. Poskytovatel tímto informuje zákazníka o požadavcích na technické vybavení:
(a) TV přijímač - tzn. standardní zobrazovací zařízení audio/video TV signálu s audio/video vstupem kompatibilním vůči podporovanému výstupu ze set-top boxu
(b) set-top-box - konkrétní typ schválený poskytovatelem
(c) Home Access Gateway - v případě odběru více služeb (doporučená poskytovatelem)
(d) Připojení na optickou / metalickou vysokokapacitní síť
(e) Datové metalické nebo optické rozvody do místností, kde je umístěn TV přijímač
- o povinnosti zákazníka zaplatit koncesionářský poplatek za příjem TV a rozhlasového vysílání
- o tom, že sledovanitv.cz s.r.o., nebo třetí osoba, která společnost sledovanitv.cz s.r.o., pověřila je nositelem veškerých práv a povinností k šíření převzatého televizního a rozhlasového vysílání, a dodavatelem veškerého contentu.

5. Cena za poskytnuté služby, její vyúčtování, platební podmínky, smluvní sankce
a) aktuální cena za Služby, které poskytuje poskytovatel, včetně servisních služeb a poplatků, je uvedena v obecně platném ceníku služeb zveřejněném na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz. V ceníku uvedené ceny služeb jsou cenami obecně platnými, nicméně rozhodující je vždy smluvní cena, kterou si poskytovatel a zákazník sjednají dohodou v rámci Smlouvy resp. v příloze č.1 „Technická specifikace“
b) poskytovatel a zákazník se dohodli na smluvní ceně Služeb za kalendářní měsíc uvedené v příloze č.1 „Technická specifikace.“ Datum zahájení fakturace je uvedeno v příloze č.1 „Technická specifikace.“ Do data zahájení fakturace poskytuje poskytovatel zákazníku Služby zdarma.
c) poskytovatel provádí vyúčtování zpětně za předcházející zúčtovací období uvedené v příloze č.1 „Technická specifikace“, na základě vyúčtování vystaví zákazníku daňový doklad-fakturu za Služby poskytnuté v příslušném zúčtovacím období, která je zákazníku doručována na emailovou adresu nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle uvedení ve Smlouvě nebo příloze č. 1„Technická specifikace“
d) poskytovatel a zákazník se dohodli na způsobu úhrady za poskytované Služby bezhotovostní platbou zákazníka na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy, na poskytovatelem vystavenou fakturu, jako variabilní symbol platby je zákazník povinen uvést číslo faktury, na kterou plní. Splatnost faktur je uvedená v příloze č.1 „Technická specifikace“. V případě, že na faktuře není datum splatnosti uvedeno, platí, že je faktura splatná ve lhůtě 10 dnů od jejího doručení. Za den úhrady platby se považuje den, ve který je částka připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy
e) v případě prokazatelného neobdržení vystavené faktury zákazníkem, bude tato situace řešena individuelně
f) v případě prodlení zákazníka s úhradou faktury, má poskytovatel právo požadovat po zákazníkovi smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení
g) v případě, že se zákazník ocitne v prodlení s úhradou splatné faktury více než 30 dní, je poskytovatel oprávněn zaslat zákazníkovi výzvu k úhradě dlužné částky, v níž mu stanoví lhůtu k plnění v délce 10 dní od doručení výzvy. Pokud zákazník dlužnou částku ani v této lhůtě neuhradí, je poskytovatel oprávněn dočasně pozastavit či omezit poskytování dotčené samostatně účtované Služby zamezením aktivního přístupu ke Službě. Po dobu pozastavení poskytovaných Služeb nemá zákazník právo na slevu za dny, po které nebylo možné Službu používat v důsledku neplnění závazků zákazníka. V případě, že poskytovatel musí zákazníkovi zaslat písemnou výzvu o nedoplatcích na jeho doručovací adresu, má poskytovatel právo vystavit daňový doklad na 50,-  Kč za každou  vystavenou  výzvu  v souladu  s obecně platným ceníkem dostupným na webových
 
stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz nebo tuto platbu zahrnout do aktuálního vyúčtování.
h) v případě, že zákazník neuhradí splatné platby vyúčtovaných Služeb, či provede jen částečné úhrady a dluh přesáhne částku rovnající se výši 3 měsíčních vyúčtování a dlužnou částku  neuhradí  ani  ve  lhůtě  po  doručení  výzev k úhradě dle čl. 5 písm. g) těchto VOP, je poskytovatel oprávněn bez dalšího jednostranně odstoupit od smlouvy, a zároveň je zákazník povinen za toto závažné porušení smlouvy poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy a výše náhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Výše náhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením je uvedeno v obecně platném ceníku poskytovatele přístupném na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz
i) v případě, že nebude poskytována Služba či Služby, k jejichž poskytování se poskytovatel zákazníkovi ve Smlouvě zavázal z důvodů na straně poskytovatele, má zákazník za každý den prodlení poskytovatele s poskytováním Služby nárok na smluvní pokutu ve výši 1/30 sjednané ceny Služby uvedené v příloze č. 1 „Technická specifikace“. Toto neplatí v případě, kdy poskytovatel neposkytuje Službu z důvodů vyšší moci.
j) pokud Služby bylo možné využít jen částečně nebo je nebylo možné využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele a zákazníku tedy není dodržena zaručená úroveň kvality Služeb ze strany poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Za přerušení dodávky Služeb se nepovažuje omezení poskytování Služby či Služeb v důsledku porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy a jejích nedílných součástí zákazníkem. Poskytovatel není povinen uhrazovat zákazníkům náhradu škody, která vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby. Za snížení kvality/dostupnosti Služeb se nepovažuje snížení kvality či nedostupnost Služeb v době tzv. plánované pravidelné údržby na straně poskytovatele, která je stanovena vždy na pondělí každého kalendářního týdne v době mezi 01:00 a 05:00 hodin. Náklady na odstranění závady nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník nebo je-li závada způsobena poruchou na koncovém zařízení zákazníka. V těchto případech je zákazník povinen za odstranění závady uhradit cenu dle obecně platného ceníku služeb dostupného na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz
k) v případě, že zákazník požaduje provádět servisní práce na jeho výpočetním systému nebo požaduje individuální  změny v nastavení datové linky, je tato služba účtována poskytovatelem hodinovou sazbou 1.000,- Kč /hodina. Za ostatní služby si poskytovatel účtuje částku, která je uvedena v ceníku poskytovatele dostupném na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz
l) v případě, že poskytovatel bude zasílat zákazníkovi písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je oprávněn požadovat paušální úhradu za jednu písemnost  v částce uvedené v obecně platném ceníku služeb  přístupném na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz a tuto zahrnout do aktuálního vyúčtování Služeb

6. Reklamační řád
6.1. V případě vadného plnění poskytovaných Služeb či chybného vyúčtování ceny za poskytované Služby je zákazník oprávněn tyto reklamovat ve lhůtě nejpozději do 2 měsíců od zjištění této vady nebo dodání vyúčtování ceny za poskytnuté Služby. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká. Reklamace musí být učiněna písemně a ve lhůtě 2 měsíců od  zjištění této vady nebo dodání vyúčtování ceny za poskytnuté Služby a doručena poskytovateli na emailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla poskytovatele uvedenou v záhlaví Smlouvy.
6.2. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace zákazníka. V případě nesouhlasu se způsobem vyřízení reklamace, je zákazník oprávněn podat ve lhůtě 1 měsíce  ode dne vyřízení reklamace námitku k Českému telekomunikačnímu úřadu.
6.3. V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, budou zákazníkovi ve lhůtě 1 měsíce od vyřízení reklamace vráceny zaplacené částky za reklamované Služby nebo částky chybně vyúčtované a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla účastníkem částka odeslána nebo bude zákazníku poskytnuta sleva ve výši zaplacené částky za reklamované   Služby   nebo   částky    chybně   vyúčtované v následujícím vyúčtování služeb.

7. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb
7.1. Poskytovatel je oprávněn řídit provoz v síti a omezit nebo    přerušit    nepřetržité    poskytování    Služby    i bez
 

 
předchozího upozornění a to z těchto důvodů:
- důležitého obecného zájmu;
- jestliže je jeho schopnost poskytovat Službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat, ani jí zabránit;
- v případě, kdy by další poskytování Služby mohlo způsobit škodu poskytovateli, zákazníkovi nebo třetí osobě, v případě narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti služby  nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti;
- na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro údržbu sítě;
- zákazník nezaplatí řádně a včas vyúčtované ceny za poskytnutou Službu ani po předchozím písemném upozornění s uvedeným termínem plnění dle čl. 4 písm. g) VOP;
- zákazník užívá zařízení neschválené pro provoz v ČR;
- je důvodné podezření, že zákazník nebo třetí osoba zneužívala nebo zneužívá Služby poskytovatele;
- zákazník užívá Služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným zákazníkům;
V případě omezení nebo přerušení Služeb je omezena či přerušena Služba přístupu zákazníka k číslům tísňového volání.
7.2. Obnovení poskytování Služeb, které bylo omezeno nebo přerušeno v důsledku závažného porušení smluvních závazků zákazníka, může být provedeno až po úplném uhrazení všech dlužných částek včetně případných penále nebo po odstranění jiných příčin, pro které byly Služby omezeny či přerušeny. Zákazník je povinen o odstranění příčin omezení či přerušení Služeb Poskytovatele informovat. Poskytovatel obnoví poskytování služeb nejpozději do 48 hodin od připsání částky odpovídající dlužným platbám (vč. penále) zákazníka na bankovní účet poskytovatele, nebo od okamžiku, kdy je Poskytovatel informován o odstranění jiných příčin, pro které byly Služby omezeny či přerušeny. Za obnovení poskytování služeb v přípojném místě poskytovatel jednorázově účtuje poplatek 500,- Kč vč. DPH uvedeném obecně  platném ceníku na webových stránkách provozovatele www.netdatacomm.cz.
7.3. Poskytovatel ukončí poskytování Služeb v případě skončení platnosti a účinnosti Smlouvy v důsledku právního úkonu obou smluvních stran či jedné smluvní strany.

8. Služba přenesení čísla od nebo jinému operátorovi
8.1. V případě sjednání telefonní Služby je zákazník oprávněn přejít od jiného poskytovatele služeb k poskytovateli i se svým stávajícím telefonním číslem, zároveň je oprávněn ponechat si stávající telefonní číslo a přejít s ním k jinému poskytovateli Služeb.
8.2. V případě zájmu o přenesení telefonního čísla je zákazník povinen zaslat na adresu poskytovatele, uvedenou v záhlaví Smlouvy, písemnou žádost o přenesení telefonního čísla.
8.3. Zákazník je povinen vypovědět předmětnou Službu u opouštěného poskytovatele telefonické služby a podat o tom, stejně jako o datu ukončení této Služby u stávajícího poskytovatele, informaci přejímajícímu poskytovateli telefonické služby.
8.4. Přejímající poskytovatel je povinen provést přenesení telefonního čísla, včetně jeho aktivace ve lhůtě 4 dní. Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení.
8.5. Poskytovatel je oprávněn odmítnout Službu přenesení telefonního čísla z následujících důvodů:
a) nejsou splněny podmínky podle 7.2. se nedohodne se zákazníkem jinak,
b) telefonní číslo je již obsaženo v jiné objednávce,
c) existují technické překážky bránící přenesení telefonního čísla,
d) na telefonní číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti podle zvláštního předpisu.
8.7. Podmínkou pro přenesení telefonního čísla je ukončení poskytování veřejně dostupné Služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle, provedené na základě právního úkonu směřujícího k řádnému ukončení poskytování veřejně dostupné Služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle. Nebude-li tento právní úkon proveden nejpozději do konce prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele Služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, má se za to, že lhůta
 
podle čl. 8. 4. nezačala běžet.
8.8. Pokud nebude žádost účastníka o změnu poskytovatele Služby doručena přejímajícímu poskytovateli Služby nejpozději čtvrtý pracovní den přede dnem ukončení poskytování veřejně dostupné Služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle, není zaručeno na tomto telefonním čísle nepřerušené poskytování veřejně dostupné Služby elektronických komunikací.
8.9. Přejímající operátor předá informaci o datu přenesení telefonního čísla do referenční databáze přenesených čísel jeden pracovní den přede dnem přenesení telefonního čísla a zajistí společně s opouštěným operátorem přenesení telefonního čísla. Od předání této informace do referenční databáze přenesených čísel již nelze požadovat zastavení přenesení telefonního čísla. Účastníkovi musí být jeho telefonní číslo aktivováno v síti přejímajícího operátora do jednoho pracovního dne od předání informace do referenční databáze přenesených čísel, přičemž přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací v den přenesení nesmí být delší než šest hodin.
8.10. Poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytované prostřednictvím veřejných mobilních komunikačních sítí umožní svým účastníkům získat bezplatnou informaci o přeneseném telefonním čísle ve veřejných mobilních komunikačních sítích dostatečnou ke zjištění ceny volání, a to nejméně těmito způsoby:
a) způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž tato informace musí být dostupná nepřetržitě,
b) prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) zaslané účastníkovi jako odpověď na jeho dotaz učiněný prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS),
c) automaticky aktivovaným hlasovým oznámením učiněným před sestavením spojení na volané telefonní číslo. Hlasové oznámení je poskytováno ve veřejných mobilních komunikačních sítích v případě volání na telefonní číslo, které je přeneseno ze sítě, kde volání vzniklo, do sítě jiné. Hlasové oznámení musí být učiněno v českém jazyce, popřípadě v dalším jazyce, a jeho celková délka nesmí přesáhnout šest sekund. Po skončení hlasového oznámení musí být poskytnuta účastníkovi lhůta o délce minimálně jedné sekundy tak, aby mohl přerušit volání ještě před okamžikem zahájení vlastního účtování volání. Hlasové oznámení musí být možné na přání účastníka jednoduchým způsobem vypnout. Tento způsob se nemusí použít, pokud se voláním na přenesené telefonní číslo cena nezvyšuje.
8.11. Cena za přenesení telefonního čísla se hradí za provedené postupy podle článku 8 VOP a může být sjednána zvlášť za přenesení jednoho telefonního čísla nebo za přenesení více telefonních čísel. Cena za přenesení telefonního čísla je hrazená přejímajícím operátorem opouštěnému operátorovi po úspěšném přenesení telefonního čísla. Cena za přenesení telefonního čísla je uvedena v obecně platném ceníku služeb, dostupným na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz.
8.12. Další podmínky přenosu telefonních čísel jsou stanoveny v opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, zveřejněném na webových stránkách http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/oop_10- 10_2012-12_.pdf.

9. Informace o omezeních týkajících se koncových zařízení
9.1. Zákazník není oprávněn změnit místo instalace bez vědomí poskytovatele. Zákazník není oprávněn do zařízení poskytovatele jakkoliv zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům nemá od poskytovatele písemný souhlas, jinak odpovídá v plném rozsahu za škodu v této souvislosti vzniklou.
9.2. Zákazník je povinen zajistit pravidelné provádění revizí koncových zařízení osobami k takovým činnostem způsobilými a oprávněnými. Zákazník nesmí užívat zařízení neschválené pro provoz v ČR;
9.3. Zákazník se zavazuje nepřipojovat ke koncovému zařízení poskytovatele, ani k zařízení prostřednictvím kterého jsou Služby poskytovány, zařízení nesplňující požadavky bezpečnostních, technických a jiných norem nebo neschválená dle českých právních předpisů. Zákazník není oprávněn poskytovat Služby třetím osobám, pokud nebylo mezi poskytovatelem a zákazníkem písemně dohodnuto jinak. V případě porušení těchto povinností je zákazník povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši a způsobem určeným ve Smlouvě.
9.4. Zákazník je povinen si zabezpečit hardwarové i softwarové prostředky včetně jejich instalace, vstupní a výstupní zařízení, včetně televizního přijímače (dále jen
 
„zařízení zákazníka“) a jejich funkčnost a kompatibilitu se službou tak, aby bylo možné připojení ke koncovému bodu sítě poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provoz těchto zařízení zákazníka. Připojení jiných zařízení než zařízení dodávaných poskytovatelem je možné jen na výlučnou odpovědnost zákazníka.
9.5. V případě připojení jiných zařízení než dodávaných poskytovatelem nenese poskytovatel odpovědnost za funkčnost služby a v případě nefunkčnosti, nedostupnosti či snížení dostupnosti služby negarantuje poskytovatel v těchto případech úroveň poskytovaných Služeb.


10. Ochrana Osobních údajů
10.1 Při poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek dochází k zpracování osobních údajů Poskytovatelem jakožto správcem
10.2 Osobními údaji, které bude Poskytovatel o Uživateli zpracovávat jsou jeho jméno, bydliště, email, telefon, datum narození, IČ, organizace a vlastněná zařízení
10.3 Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a poskytování služby dle těchto obchodních podmínek. Pokud by subjekt údajů nechtěl osobní údaje poskytnout, nemohla by smlouva být uzavřena a služba by nemohla být ze své podstaty poskytnuta.
10.4 Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a 10 let po jejím ukončení  jako důkaz proti případným právním nárokům. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy.
10.5 K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci poskytovatele a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci Poskytovatele a dále subdodavatelé služeb poskytovaných Poskytovatelem.
10.6 Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením
10.7 Uživatel má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, na přístup ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, k výmazu a další práva stanovená v GDPR.
10.8 Uživatel může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
10.9 Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrana osobních údajů, kterými se Poskytovatel řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, které může uživatel uplatnit. Zásady jsou dostupné na adrese www.netdatacomm.cz\gdpr\zasady.pdf

11. Závěrečná ustanovení
11.1. V případě změny VOP budou změněné VOP zákazníkovi zpřístupněny na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz a minimálně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti, způsobem, který si zákazník zvolil pro  zasílání vyúčtování ve Smlouvě, bude o jejich změně vyrozuměn poskytovatelem.
11.2. V případě změny VOP, které bude poskytovatel povinen provést na základě změny obecně právních předpisů nebo rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu,  nemá zákazník právo odstoupit od Smlouvy.
11.3. VOP jsou v jednotlivých zněních vyvěšeny na webových stránkách poskytovatele www.netdatacomm.cz.
11.4. V případě sporů týkajících se předmětu Smlouvy se smluvní  strany  zavazují  řešit  tyto  přednostně  dohodou,   k jejich konečnému řešení je založena pravomoc  a příslušnost Českého telekomunikačního úřadu dle § 129 zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, v platném znění.
11.5. Pokud se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo Obchodních podmínek jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.
11.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 24.5.2018 a účinnosti dne 25.6.2018.
11.7 Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018